HOME> PROPAGANDA PRL>
Nie zalogowany użytkownik

Aeroklub PRL by? jedyn? organizacj? zaspokajaj?c? ambicje socjalistycznego spo?ecze?stwa w dziedzinie lotnictwa sportowego w czasach komunizmu. Obok takich organizacji spo?eczno-obronnych i m?odzie?owych jak Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzy?, Ochotnicza Stra? Po?arna, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, Polski Zwi?zek Krótkofalowców, APRL spe?nia? okre?lone przez w?adze zadania w zakresie obronno?ci kraju. O roli Aeroklubu PRL w obronie polskich przestworzy opowiada ten propagandowy film.


PRL flying club was one of the first organizations that satisfied ambitions of socialistic society within the scope of sporting aviation during communism. Beside such social and defence as well as youth organizations as Liga Obrony Kraju [national defence], Polski Czerwony Krzy? [Polish Red Cross], Ochotnicza Stra? Po?arna [Voluntary Fire fighters], Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej [Voluntary Militia], Polski Zwi?zek Krótkofalowców [Short Wave Operators Association], PRL performed specified tasks within the scope of country defence. This propaganda movie is about PRL flying club role in the defence of Polish air space during communism.


Archiwum APRL Restauracja filmu archiwalnego Wojtek Dudek


 

UTC 08:25
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009