HOME> Jeżów Sudecki 2013>
Nie zalogowany użytkownik

Dolno?l?ska Akademia Lotnicza, Klub Lotników „Loteczka”, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki i obchodz?cy 50-lecie Wroc?awski Klub Seniorów Lotnictwa zorganizowa?y w dniach 17-18 pa?dziernika 2013 roku w Je?owie Sudeckim  ogólnopolsk? konferencj? „Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski”. Konferencja odbywa?a si? w budynku s?ynnej w Europie Szko?y Szybowcowej, dzisiaj z inicjatywy Gminy Je?ów Sudecki przysposobionym do roli Euroregionalnego Centrum Spotka? Gmin Partnerskich.


Uczestnicy konferencji mówili o zabytkach architektury lotniskowej, o lotniskach i infrastrukturze lotnisk, o obiektach zwi?zanych z imionami twórców lotnictwa, o pomnikach i tablicach pami?tkowych, o pomnikach nagrobnych, o zabytkowych statkach powietrznych i ich reliktach, o archeologii lotniczej, jednym s?owem o dzie?ach stanowi?cych ?ród?o informacji cennej dla lotniczego dziedzictwa naszego kraju .

Adam Sznajderski z Wroc?awskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, autor lotniczych publikacji "Lotniczy Dolny ?l?sk", "Herosi lotnictwa", "Wroc?awskie or?y", opowiada o naszej lotniczej tradycji.


flyingTV.pl


 

UTC 08:32
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009