HOME> Jeżów Sudecki 2013>
Nie zalogowany użytkownik

Dolno?l?ska Akademia Lotnicza, Klub Lotników „Loteczka”, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki i obchodz?cy 50-lecie Wroc?awski Klub Seniorów Lotnictwa zorganizowa?y w dniach 17-18 pa?dziernika 2013 roku w Je?owie Sudeckim  ogólnopolsk? konferencj? „Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski”. Konferencja odbywa?a si? w budynku s?ynnej w Europie Szko?y Szybowcowej, dzisiaj z inicjatywy Gminy Je?ów Sudecki przysposobionym do roli Euroregionalnego Centrum Spotka? Gmin Partnerskich.


Uczestnicy konferencji mówili o zabytkach architektury lotniskowej, o lotniskach i infrastrukturze lotnisk, o obiektach zwi?zanych z imionami twórców lotnictwa, o pomnikach i tablicach pami?tkowych, o pomnikach nagrobnych, o zabytkowych statkach powietrznych i ich reliktach, o archeologii lotniczej, jednym s?owem o dzie?ach stanowi?cych ?ród?o informacji cennej dla lotniczego dziedzictwa naszego kraju .

Wyk?ad dr Krzysztofa Mroczkowskiego, kierownika Dzia?u Inwentaryzacji Muzealiów MLP, pracownika naukowego i wyk?adowc? Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczy? zrzutowisk i l?dowisk Armii Krajowej w okresie II wojny ?wiatowej. W ramach uzupe?nienia kilka s?ów doda? Ryszard Witkowski, który przyjmowa? zrzuty na placówce "Solnica", ko?o Grodziska Mazowieckiego.


Lower Silesian Aviation Academy, “Loteczka” Aviators Club, Foundation of Open Museum of Technology and Aviation Seniors Club in Wroc?aw celebrating its 50th anniversary, on 17-18 October 2013, in Je?ów Sudecki, have organized national conference “Monuments of the Polish Aviation Legacy”. The conference was held in the building of Glider School, which was famous in the whole Europe, and which today, upon initiative of Je?ów Sudecki Commune, is the home of Euroregional Meeting Centre of Partnership Communes.


Conference partners spoke about airfield architecture monuments, about airfields and their infrastructure, about objects related to names of the aviation originators, about monuments and memorials, about tombstones, historic aircraft and their relics, about aviation archaeology, in other words about works representing the source of information valuable for aviation heritage of our country.


Lecture of Krzysztof Mroczkowski, Ph.D., manager of Collectibles Stock-taking Department at the Polish Aviation Museum, scientist and lecturer at the University of Rzeszów, concerned landing fields of the Polish Army during the 2nd World War. At the end, a few words were added by Ryszard Witkowski, who accepted the drops in “Solnica” station, near Grodzisk Mazowiecki.


flyingTV.pl


 

UTC 08:32
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009