HOME> PROPAGANDA PRL>
Nie zalogowany użytkownik

Lotniczy Przegl?d Filmowy 7-8/59. Aeroklub PRL tworzy? materia?y filmowe na wzór kronik filmowych z lat 50 i 60 XX wieku. Perspektywa tylu lat pozwala pozna? sposoby dzia?ania tamtego systemu, mo?emy rozkoszowa? si? tym kinem bezsensu i propagandy. W?adze APRLu same ukr?ci?y na siebie bat i stworzy?y najlepsz? mo?liw? karykatur? tamtych lat, systemu i ludzi zwi?zanych z lotnictwem.


Archiwum APRL Restauracja filmu archiwalnego Wojtek Dudek


 

UTC 11:59
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009