HOME> PARALOTNIARSTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Szko?a Paralotniowa "ALTI" powsta?a w 1994 roku w Mi?dzybrodziu ?ywieckim. Teren ten jest znanym od czasów mi?dzywojennych szybowiskiem, gdzie piloci z ca?ego kraju i z zagranicy przyje?d?ali, aby doskonali? swoje umiej?tno?ci w lotach górskich. Znakomite warunki do uprawiania sportów szybowcowych, lotniarstwa i paralotniarstwa oraz pi?kne usytuowanie na zboczach góry ?ar (761 m n.p.m.) nad zbiornikami Jeziora ?ywieckiego i Mi?dzybrodzkiego zapewniaj? mi?o?nikom lotów niezapomniane wra?enia.


Jedn? z g?ównych dzia?alno?ci szko?y s? szkolenia podstawowe - Etap I. Instruktorzy z zaanga?owaniem pomagaj? kursantom spe?nia? marzenia o lataniu i odczuwaj? satysfakcj? mog?c dawa? innym niecodzienne wra?enia i wprowadza? ich w ?wiat podniebnej rado?ci. Dla przysz?ych adeptów paralotniarstwa niebagatelne znaczenie ma to, ?e szkolenie odbywa si? w terenie górskim, w którym warunki pogodowe zdecydowanie odbiegaj? od warunków z jakimi mo?na si? spotka? na nizinach. Zaj?cia praktyczne na stoku oraz wyk?ady z zakresu sprz?tu i wyposa?enia oraz nietypowych sytuacji w locie prowadz? do?wiadczeni piloci i instruktorzy: Wojtek Dudek, Tamara Dudek oraz Tomasz Bie?kowski. Z pozosta?ymi przedmiotami teoretycznymi zapoznaj? uczniów wykwalifikowani instruktorzy szybowcowi.


flyingTV.pl


 

UTC 12:00
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009