HOME> WYDARZENIA LOTNICZE>
Nie zalogowany użytkownik

Pokazy Lotnicze AIR SHOW w Radomiu s? unikalnym przedsi?wzi?ciem gromadz?cym lotników wojskowych, akrobacyjnych i liniowych oraz przedstawicieli przemys?u lotniczego.

Ju? po raz pi?ty na lotnisku Górskiej Szko?y Szybowcowej ?ar w Mi?dzybrodziu ?ywieckim odby? si? Piknik Lotniczy.

Jeszcze raz film z uroczysto?ci otwarcia lotniska w Aleksandrowicach, tym razem z komentarzem Eugeniusza Jachyma.

Niezwyk?y statek powietrzny Zeppelin stacjonuj?cy we Friedrichshafen jest jednym z nielicznych obecnie sterowców którym mo?na odby? lot.

Podczas wystawy lotniczej we Friedrichshafen w 2003 jeden z wi?kszych pawilonów zajmowa?y modele.

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? poprawion? i uzupe?nion? wersj? filmu o za?o?onej w 1936 roku Szkole Lotniczej w Aleksandrowicach, obecnie dzielnicy Bielska-Bia?ej.

Relacja z Pikniku Lotniczego który odby? si? na terenie lotniska Aleksandrowice w Bielsku Bia?ej w 2007 roku.

Film z Pikniku Lotniczego na terenie lotniska Aleksandrowice w Bielsku Bia?ej z 2006 roku.

    1     2

 

UTC 08:39
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009