HOME> LUDZIE LOTNICTWA>
Nie zalogowany użytkownik

Historia lekarza chirurga Mundka Miko?ajczyka, znakomitego pilota, instruktora, wielokrotnego uczestnika i zwyci?zcy zawodów nawigacyjnych oraz akrobacyjnych w Polsce i za granic?.

Lotnik z Gruzji, in?ynier lotniczy i specjalista od badania wypadków lotniczych, uczestnik AWAC 2010 w Radomiu i wielokrotny zdobywca rekordów ?wiata FAI, Gia Gegenava opowiada o sobie i swoich do?wiadczeniach z pobytu w Polsce tego roku.

Dzia?alno?? lotnicza na Podbeskidziu przez ca?e dziesi?ciolecia skutkuje co jaki? czas wybitnymi osi?gni?ciami.

Jan Bury (1911 - 2006) by? wyj?tkow? postaci? w ?wiecie modelarskim, a jednocze?nie bardzo skromnym i ?yczliwym cz?owiekiem, nestor polskiego modelarstwa i lotnictwa sportowego, instruktor, wychowawca wielu pokole? modelarzy.

Jan Wróblewski (1940) to znany pilot szybowcowy, pilot samolotowy i instruktor lotniczy.

Krótki film o Stanis?awie Kasperku, w 1963 roku Wicemistrz ?wiata i wielokrotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej.

Nazwisko Franciszka K?pki (1940 - 2001) zna ka?dy mi?o?nik lotnictwa w Polsce, by? pilotem legend?, przyk?adem cz?owieka sukcesu, wielkiej pracy i talentu.

Filmowe wspomnienia o Adamie Zientku (1919-2008), pilocie szybowcowym i oblatywaczu w Bielskiej wytwórni szybowców SZD.

Pilot balonowy Zbigniew Burzy?ski (1902-1971) by? jednym z pionierów lotnictwa sportowego w Polsce.


 

UTC 08:29
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009