HOME> LUDZIE LOTNICTWA>
Nie zalogowany użytkownik

Jan Bury (1911 - 2006) by? wyj?tkow? postaci? w ?wiecie modelarskim, a jednocze?nie bardzo skromnym i ?yczliwym cz?owiekiem, nestor polskiego modelarstwa i lotnictwa sportowego, instruktor, wychowawca wielu pokole? modelarzy. W dniu 25.09.1975 r. zosta? uhonorowany przez FAI Dyplomem Paula Tissandiera. By? pierwszym Polakiem, który otrzyma? to wyj?tkowe wyró?nienie za propagowanie od 1932 r. modelarstwa lotniczego w Polsce oraz za wyniki uzyskane podczas wielu lat wspó?zawodnictwa sportowego, a tak?e za osi?gni?cia w edukacji wielu pokole? modelarzy lotniczych. Nale?a? do Klubu Seniorów Lotnictwa dzia?aj?cego przy Aeroklubie Pozna?skim.


AP Lotniczy Przegl?d Filmowy 65/19 Restauracja filmu archiwalnego Wojtek Dudek


 

UTC 08:34
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009