HOME> SZYBOWNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Aconcagua jest najwy?szym szczytem obu Ameryk i zarazem najwy?szym szczytem wznosz?cy si? poza Azj?. Góra nazywana jest przez Inków Acconcahuac (co w ich j?zyku oznacza "kamienny stra?nik"), stanowi jeden z filarów "Korony Ziemi" co czyni j? szczególnie atrakcyjn? dla wspinaczy. Ludzie cz?sto pytaj? po co w?a?ciwie pcha? si? na te wszystkie wierzcho?ki, wlec si? przez pó? ?wiata, ?eby wej?? na jak?? gór?. M?czy? si? w namiocie, marzn?? i ogólnie strasznie si? sponiewiera?, zanim si? osi?gnie tak niematerialny cel. Niema na to racjonalnego wyt?umaczenia, bo jak wyt?umaczy? komu?, kto nigdy nie by? w górach, ?e tylko tam mo?na dozna? naprawd? poczucia wolno?ci.


Mo?na te? zdoby? tak? gór? kr???c w?ród kondorów, szybowcem. O tym opowie Wam Sebastian Kawa, który wybra? si? nad najwy?szy szczyt obu Ameryk, kiedy my w Polsce zasiadali?my do wieczerzy wigilijnej w 2009 roku.


flyingTV.pl


 

UTC 12:03
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009