HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Spotkanie na ?arze entuzjastów fotografii ze Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych AIR-ACTION z pilotami z zespo?u ?ela?ny oraz Jerzym Makul?.

Przelot mi?dzy lotniskiem po?o?onym u naszych po?udniowych s?siadów oraz jednym z lotnisk po?udniowej Polski.

Wini, m?ody lotnik postanowi? nauczy? si? akrobacji, oto jeden z jego lotów z instruktorem.

Pi?kny pokaz akrobacji zespo?owej w wykonaniu francuskiego zespo?u Patrouille de France w trakcie Air Show Radom 2005.

Mistrzowski pokaz akrobacji zespo?owej w wydaniu grupy akrobacyjnej Royal Air Force Red Arrows na Air Show Radom w 2005 roku.

"Unoszenie si?" Zlinem nad do?? rozleg?ym jeziorem w po?udniowej Polsce.

Bardzo ciekawy wyst?p hiszpa?skiego zespo?u akrobacyjnego Patrulla Aquila na Air Show Radom w 2005 roku.

W XV wieku, Leonardo da Vinci próbowa? skonstruowa? maszyn? s?u??c? do latania, lecz mimo poczynionych studiów nad lotem ptaków, nie zdo?a? zg??bi? tajemnicy latania.

Marek Szufa by? jednym z najlepszych pilotów w Polsce.

Przelot mi?dzy lotniskami, w rolach g?ównych: ucze? i instruktor.

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

UTC 01:34
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009