HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Film o zestrzelonych we wrze?niu 1939 roku polskich samolotach w rejonie Radomska powsta? dzi?ki grupie zapale?ców z Lotniczej Warszawy, ich niesamowitej pasji i zaanga?owaniu. Teraz mo?ecie pozna? losy lotników i uczestników wydarze?, które rozgrywa?y si? wokó? Radomska w pierwszych dniach wrze?nia 1939 roku.


Ch?opaki z Lotniczej Warszawy zajmuj? si? popularyzacj? lotnictwa, polskich tradycji przemys?u lotniczego, jego produktów i historii. Staraj? si? te? w terenie dokonywa? archeologicznej weryfikacji zachowanej lotniczej, historycznej spu?cizny lat minionych. Warto ich wspiera?.


Movie about shot down Polish aircraft in 1939 near Radomsko was produced thanks to a group of eager beavers from Lotnicza Warszawa [Aviation Warsaw], their incredible passion and engagement. Now you can see the plots of aviators and participants of the events which took place around Radomsko during the first days of September 1939.


Guys from Lotnicza Warszawa are engaged in popularisation of aviation, Polish traditions of aviation industry, its products and history. They try to archeologically verify the aviation, historical legacy of the past years. It’s worth to support them.


flyingtv.pl


 

UTC 01:33
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009