HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Wokalista tego zespo?u muzycznego jest pilotem, szybownikiem. Lata '80 w Polsce to prawdziwy wysyp znakomitych zespo?ów alternatywnych w Polsce. Cz??? z nich, mimo niepodwa?alnej klasy, nie dorobi?a si? nawet ?adnego wydawnictwa. Takie to by?y czasy, zupe?nie niesprzyjaj?ce nieprawomy?lnym szarpidrutom. Ale to pewnie tak?e dzi?ki temu muzyka i przes?anie ówczesnych kapel s? unikatowe - na zasadzie kwiatu przebijaj?cego si? przez beton.


Zespó? ?mier? Kliniczna powsta? w 1981 w Gliwicach za?o?ony przez gitarzyst? Dariusza Dusz?, basist? Wojciecha Jaczyczko, perkusist? Marka Czapelskiego i wokalist? Jerzego "Mercedesa" Mercika. Autorami tekstów dla zespo?u byli Dariusz Dusza i Wojciech Kurdziel. Intryguj?ce, niezwykle inteligentne i trafne teksty, wyró?niaj? ?mier? Kliniczn? na tle polskich punkowych kapel.


Utwór "?o?nierz" pochodzi z albumu "?mier? Kliniczna 1982-1984".


The Eighties in Poland was a true expansion of alternative bands in Poland. Part of them, despite uncontested class, didn't publish anything. These were very unfavourable times for amateur players. But it’s because of them the music and message of then-current bands was unique – like a flower fighting its way through a concrete.


?mier? Kliniczna band was established in 1981 in Gliwice by Dariusz Dusza guitar, Wojciech Jaczyczko bass guitar, Marek Czapelski drums and Jerzy “Mercedes” Mercik vocal. Texts were written by Dariusz Dusza and Wojciech Kurdziel. Intriguing, exceptionally intelligent and cogent texts distinguish ?mier? Kliniczna at the background of Polish punk bands.


Track "?o?nierz" is from the albumu "?mier? Kliniczna 1982-1984".


flyingtv.pl


 

UTC 01:35
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009